DPB’ligindan beklenen Yönetmelik yayınlandı

Yayınlanma Tarihi :
DPB’ligindan beklenen Yönetmelik yayınlandı

Sevgili YURT‘lu kardeşlerimiz malumunuz üç yıl önce başlattığımız SINAVSIZ ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ mücadelemiz 27 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 7103 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 24 ve 25. Maddeleri ile 2828 ve 3413 sayılı kanun kapsamında kamu kurumlarına atanan ve halen görev yapan kardeşlerimizin bir üst kadroya atanmasını sağlayan yasanın emeklerimiz ve üstün gayretlerimiz neticesinde TBMM çıkartıldı ve Bugün 20 Kasım 2018 Tarihli ve 30601 Sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

Yayınlanan Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmeliğin 10. Madde GEÇİCİ 2 MADDE’de “2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında ataması yapılan ve fiilen görevde bulunanlar görev yaptıkları kurumların kadro durumları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Kanunun geçici 16 ncı maddesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla öğrenimle ihraz etmiş oldukları unvanlara atanırlar. Bu maddeye ilişkin bütün iş ve işlemler ilgili kurumlarca yapılır. Bu maddeye ilişkin başvurular ilgililerce yazılı bir dilekçe ile görev yapılan kuruma yapılır.” denildiğinden. Bu nedenle  2828 sayılı Kanun kapsamında fiilen görev yapan kardeşlerimizin öğrenim durumlarına göre kadro ihtiyaçları göz önünde bulundurularak atamaları yapılacaktır.

Biz Birlikte Güçlüyüz” YURT Sendikaları “Sizin Sendikanız

SIKÇA SORULAN SORULAR

Soru : Bu Kanundan Kimler yararlanabilir, kimleri kapsıyor?,
Cevap : 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında (yetiştirme yurdundan ayrılan) kamu kurumlarında çalışanları kapsıyor

Soru : Bu Kanun ile Sınavsız Unvan Değişikliğine kimler başvuru yapabilir.
Cevap : Resmi Gazetenin yayınlandığı tarihi itibari ile öğrenim durumu uygun olanlar ortaöğretim (Açık Lise, Düz lise, Meslek lisesi), ön lisans ve Lisans mezunu olanlar sınavsız unvan değişikliğine başvuru yapabilir.

Soru : Açık lise öğrencisiyim başvuru yapabilirmiyim.
Cevap : HAYIR, ilkokul ve ortaokul mezunları ve ayrıca halen açık lisede okuyanları kapsamıyor

Soru : Bu Kanun ile Şef, Şube Müdürü v.b. Kadrolarına başvuru yapabilirmiyim.
Cevap : HAYIR, Bu kanun ile halen Hizmetli kadrosunda görev yapanların bir üst kadro olan YÖNETİCİ KADROLARI HARİÇ  Memur, Tekniker, Teknisyen v.b. kadrosuna başvuru yapabilirler

Soru : Nasıl, Nereye Başvuru Yapabilirim?
Cevap :  Görev yaptığınız Bakanlık Sınavsız Unvan Değişikliği hakkında kılavuz yayınlayacak yayınlanan kılavuzda başvuru tarihi ve nasıl geçiş yapacağınız hakkında detaylı bilgi verilecek

Soru : İller arası Tercih yapabilirmiyim?
Cevap :  HAYIR, görev yaptığınız il sınırları içerisinde atamanız yapılacaktır.

20 Kasım 2018 Tarihli ve 30601 Sayılı Resmî Gazete aşağıdadır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)’ndan: 

SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA TANINAN İSTİHDAM HAKKININ KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/6/2014 tarihli ve 29028 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını,

b) Başkanlık: Devlet Personel Başkanlığını,

c) Hak sahibi: 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu uyarınca haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış olup fasılalı olarak geçen yararlanma süreleri dâhil, iki yıldan az olmamak üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocuklardan reşit olduğu tarih itibarıyla bu hizmetlerden yararlanmaya devam eden ve on sekiz yaşını doldurduğu ve korunma veya bakım tedbir kararının veya himaye onayının sona erdiği tarihten itibaren beş yıl içinde Bakanlığa başvuran kişiyi,

ç) Kanun: 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununu,

d) Kura: Hak sahiplerinin kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilmeleri amacıyla tercihlerine göre yapılacak çekilişi,

e) Merkez: Başkanlık adına kura işlemlerini gerçekleştiren kurum veya kuruluşu,

f) Yerleştirme: Kura sonucuna göre yapılacak yerleştirme işlemlerini,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kaldırılmasından” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya himaye onayının sona erdiği tarihten” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan “iki” ibaresi “beş” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonlara her ne surette olursa olsun yerleştirilenler 2828 sayılı Kanun kapsamında verilen istihdam hakkını kullanmış sayılırlar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – (1) Hak sahiplerini gösterir liste Bakanlıkça her yerleştirme dönemi için ayrı ayrı olmak üzere Mart, Temmuz ve Ekim aylarının ikinci haftasında Başkanlığa bildirilir.

(2) Kazaî rüşt kararı alanlar hariç olmak üzere 18 yaşını doldurmamış olanlar ile 65 yaşından büyük olanlar hak sahipleri listesine dahil edilmezler.

(3) Yerleştirme işlemlerinde Bakanlık tarafından bildirilen öğrenim düzeyi ve programı, cinsiyet, doğum tarihi ile mezuniyet tarihi bilgileri esas alınır.

(4) Birbirini izleyen üç yerleştirme döneminde tercihte bulunmadığı Başkanlıkça bildirilen kişiler bir sonraki dönem içerisinde bildirilecek hak sahipleri listesinden çıkarılırlar. Bu kişiler Bakanlıktan talepte bulunmaları halinde, talebi izleyen ve hak sahibi bildirim süresi geçmemiş ilk yerleştirme döneminde yeniden hak sahipleri listesine dahiledilirler.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kadro ve pozisyonların tespiti ve bildirimi

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak yerleştirmeye ilişkin toplam kurum kontenjanları her yıl Ocak ayı sonunda tespit edilir. Yerleştirme yapılacak toplam kadro ve pozisyon sayısının belirlenmesinde yerleştirme yapılacak yılın başındaki veriler esas alınır.

(2) Yerleştirme yapılacak kadro veya pozisyon sayısı bu Yönetmelik kapsamında yer alan kurumların serbest memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonları ve sürekli işçi kadro sayısının toplamının binde biridir. Serbest kadro ve pozisyon toplamının binden az olması hâlinde dahi kamu kurum ve kuruluşlarında en az bir hak sahibi istihdam edilir.

(3) Başkanlıkça her yılın Ocak ayında tespit edilen toplam yerleştirme kontenjanlarının yarısı Eylül ayında yapılacak yerleştirme işlemleri için, kalan diğer yarısı ise eşit şekilde Mayıs ve Aralık yerleştirmeleri için dağıtılır. Bu dağıtımda kontenjan sayısının eşit bölünmesinin mümkün olmaması halinde Aralık yerleştirme döneminin kontenjan sayısı daha büyük olacak şekilde dağıtım yapılır.

(4) Dağıtımı yapılan yerleştirme kontenjanları her dönemde Başkanlıkça kurumlara bildirilir. Kurumlar yerleştirme yapılmasını talep ettikleri unvanlar ile nitelikleri ve gerekli diğer bilgileri Başkanlıkça belirlenecek süre içerisinde Başkanlığa bildirirler.

(5) İlk yerleştirme döneminde boş kalan kontenjan sayısı ikinci yerleştirme dönemi için belirlenen kontenjan sayısına ilave edilir. İkinci yerleştirme dönemi için kurumlarca yapılacak bildirimde bildirilen kontenjan sayısı için, yeni hak sahipleri listesi de dikkate alınarak, yeniden kadro unvanı ve nitelikler belirlenir ve merkez taşra dağılımı yapılır.

(6) İkinci yerleştirme döneminde boş kalan kontenjan sayısı üçüncü yerleştirme dönemi için belirlenen kontenjan sayısına ilave edilir. Üçüncü yerleştirme döneminde kurumlarca yapılacak bildirim ikinci yerleştirme için belirlenen kurallara göre yapılır.

(7) Bildirimlerin nasıl yapılacağı, süresi ve bildirimde uyulması gerekli diğer hususlar Başkanlıkça belirlenir.

(8) Kurumlarca herhangi bir bildirim yapılmaması veya teşkilat bazında yapılacak dağıtımın bildirilmemesi hâlinde Başkanlıkça, bildirimde bulunmayan ilgili kurum veya kuruluşun merkez teşkilatına memur veya hizmetli unvanlarında resen yerleştirme yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – (1) Kura ile yerleştirme yapılacak kadro ve pozisyonlara ilişkin bilgiler ile hak sahiplerine bildirilmesine gerek duyulan diğer bilgilerin yer aldığı Tercih Kılavuzu Başkanlıkça, kuranın Başkanlık adına Merkeze yaptırılması halinde ise Başkanlık ve Merkezce müştereken hazırlanır.

(2) Tercih Kılavuzunda kura ile yerleştirme yapılacak kadro ve pozisyonların sınıf, unvan ve sayıları ile adaylarca bilinmesi gerekli diğer hususlar yer alır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe 10 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

Yerleştirme dönemleri

MADDE 10/A – (1) Yerleştirme yıl içerisinde Mayıs, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere toplamda üç kez yapılır.

(2) Bir yerleştirme döneminde boş kalan kadro ve pozisyonlar aynı yıl içerisindeki müteakip yerleştirme dönemi için belirlenmiş kontenjanlara ilave edilir. Üç yerleştirme dönemi sonunda boş kalan kadro ve pozisyonlar ertesi yıl belirlenen kontenjanlara ilave edilmez.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – (1) Hak sahiplerinin yerleştirilmesinde kura sonucuna göre yerleştirme yöntemi kullanılır. İşe yerleştirmede öncelik, sırasıyla lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarına verilir.

(2) Yerleştirme işlemlerinde adaylar, öğrenim durumlarına göre ilan edilen kadro ve pozisyonlara, tercihleri ve yerleştirme dönemi kontenjan sayısı göz önünde tutulmak suretiyle kura yöntemiyle yerleştirilirler.

(3) Hak sahipleri il tercihlerini, tercih kılavuzunda yer alan, koşullarını taşıdıkları kadro ve pozisyonların bulunduğu iller arasından tercihte bulunmak suretiyle gerçekleştirirler.

(4) Hak sahiplerinin öğrenim durumu itibarıyla ihraz ettikleri unvanlara yerleştirilebilmeleri; bu kişilerin öğrenim durumları itibarıyla bir unvanı ihraz etmiş olmaları, bu unvanın kurumlarca belirlenen ve tercih kılavuzu ile ilan edilen kadro ve pozisyon unvanları arasında yer alması ve hak sahibinin bu unvanlı kadro veya pozisyon için tercihte bulunması halinde mümkündür. Hak sahiplerinin ihraz ettikleri unvanın kamu kurum ve kuruluşlarında bulunmaması, ihraz edilen unvan için kamu kurum ve kuruluşlarınca talepte bulunulmamış olması veya hak sahibinin öğrenim durumu itibarıyla ihraz ettiği unvan için tercihte bulunmaması hallerinde öğrenim durumları itibarıyla ihraz edilen unvana yerleştirme yapılmaz.

(5) Bakanlıkça bildirilen öğrenim düzeyinden daha üst bir öğrenim düzeyinden mezun olan hak sahiplerinin Bakanlık kayıtlarında yer alan öğrenim düzeylerini güncellemek suretiyle güncellemeyi takip eden ve hak sahibi bildirim süresinin henüz geçmediği ilk yerleştirme döneminde tercihte bulunmaları gerekir.

(6) Bir yerleştirme döneminde yerleştirilmediği Başkanlıkça bildirilen hak sahipleri Bakanlık tarafından bir sonraki yerleştirme dönemi hak sahipleri listesine eklenirler.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak yerleştirme yapılan kurumlara veya hak sahiplerine ayrıca bir bildirim yapılmaz.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

Görevde olan hak sahiplerinin unvanlarına atanması

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında ataması yapılan ve fiilen görevde bulunanlar görev yaptıkları kurumların kadro durumları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Kanunun geçici 16 ncı maddesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla öğrenimle ihraz etmiş oldukları unvanlara atanırlar. Bu maddeye ilişkin bütün iş ve işlemler ilgili kurumlarca yapılır.

(2) Bu maddeye ilişkin başvurular ilgililerce yazılı bir dilekçe ile görev yapılan kuruma yapılır.

(3) Bu kişilerin atanmasında ilgili kurumca mevcut kadro durumu, ilgililerin öğrenim durumu itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlar ve kurumun hizmet ihtiyaçları dikkate alınarak yapılacak değerlendirme esastır.

(4) Kişilerin gördükleri öğrenim dolayısıyla unvan ihraz edip etmedikleri hususunda tereddüt hasıl olması halinde ortaöğretim düzeyi için Milli Eğitim Bakanlığından, ön lisans ve lisans düzeyi için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından görüş alınır.

(5) Hak sahiplerinin öğrenimle ihraz ettikleri unvanlara ilişkin kadroların görev yaptıkları kurumlarda bulunmaması, öğrenimle ihraz ettikleri unvanlara ilişkin kadroların görev yaptıkları kurumlarda bulunmakla birlikte bu unvanlarda boş kadro bulunmaması veya kurumca kurum ihtiyaçları dikkate alınarak yapılan değerlendirme neticesinde ilgili unvanda hizmete ihtiyaç bulunmadığı sonucuna varılması halinde bu kişilerin atamaları yapılmaz.

(6) Kanunun geçici 16 ncı maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce yerleştirmesi yapılmış olup da güvenlik soruşturmasının tamamlanamaması gibi idareden kaynaklanan sebeplerle göreve başlatılamayan kişiler bu madde hükümlerinden yararlandırılır.

Daha önce hak sahipliği başvurusunu yapmayanların durumu

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Kanunun geçici 16 ncı maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce hak sahibi olanlardan daha önce istihdam hakkından yararlanmamış olanlar, geçici 16 ncı maddenin yürürlüğe girdiği 27/3/2018tarihinden itibaren beş yıl içerisinde Bakanlığa başvurmaları halinde 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinde yer alan istihdam hakkından maddede belirtilen diğer şartları taşımaları kaydıyla yararlanabilirler.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.

 

Kardeşlerimize hayırlı olması dileğiyle..

 

YURT Sendikaları
Basın Bürosu

YORUM YAP

İnce topuk - gecemilano 21 Kasım 2018 / 12:33 pm Yanıtla

düz lise mezunuyum . hizmetliyim. yurtdan ayrıldım. beni de kapsıyormu. memur olabilirmiyim bu kanunla
? teşekkürler

ahmet 22 Kasım 2018 / 5:08 am Yanıtla

yönetmeliğin sizin açıklamalarınızla uzaktan yakından bir ilgisi yok. sayın editör yazdığımı yayınlamayacaksın ama neyse

jojobet girişstarzbetcasibom girişmarsbahismatbethacklinkextrabet girişankara escorthttps://co2andclimate.org/jokerbetcasibomsincan escortpornoistanbul escortmarsbahisAtaşehir Escortbycasino giriş216Ataşehir Escortslot sitelerideneme bonusu veren sitelerdinamobetdinamobetjojobet girişdinamobetjojobetbetciojojobetjokerbetcasibomcasibomjojobetjojobet girişcasibompiabellacasinojojobetjojobetcasibomcasibommarsbahismarsbahis girişhttps://thechelseatreehouse.com/jojobetjojobetgrandpashabet girişjojobetmarsbahis girişmarsbahismarsbahisescort ankaramarsbahissahabetjojobetOnwinMarsbahisMarsbahisMarsbahismatadorbetMaltepe otelkartal otelataşehir otelKadıköy günlük kiralık daireÜsküdar otelleriağva günlük kiralık daireMaltepe günlük kiralık dairependik günlük kiralık daireağva otelleri