Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı teklifi ile 27.03.2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeyürürlüğe giren 7103 sayılı Kanunun 25. Maddesinin birinci fıkrasıyla 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’na eklenen Geçici 16. Maddesinin birinci fıkrası 21/09/2022 tarihli resmi gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesinin Kararıyla 11 üyesinden 4 üyesinin karşı oyuna rağmen 7 üyenin alehyte oyuyla unvan düzenlemesi İPTAL edilerek atama haklarımız ellerimizden alınmıştır.

1-2828 sayılı kanunun Geçici 16.maddesinin 1.fıkrası, Anayasa Mahkemesinin 08.09.2022 tarih ve 2022/65 E. – 2022/102 K.sayılı kararıyla  oyçokluğuyla İPTAL etmiştir. Bu karar

2-Anayasa Mahkemesinin bu kararı kabul edilebilir değildir. Şöyle ki

Anayasanın 10.maddesinin 3.fıkrasında “Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.” denilmektedir,

Anayasanın 41.maddesinin 2.fıkrasında “Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.”  denilmektedir. Bu nedenlerle verilen karar alenen Anayasanın ilgili maddelerine  ve uluslararası mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

3-2828 sayılı kanunun Geçici 16.maddesinin 1.fıkrasında “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce hak sahibi olanlardan daha önce istihdam hakkından yararlanmamış olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl içerisinde Bakanlığa başvurmaları halinde ek 1 inci maddede yer alan istihdam hakkından maddede belirtilen diğer şartları taşımaları kaydıyla yararlanabilirler.” denilmektedir. Bu maddenin getiriliş amacı devlet korumasında yetişen ve 18 yaşından sonra  ihraz ettikleri unvanlara atanmayarak daha alt düzey unvanlara atanan kişilerin uğradığı haksızlığı sona erdirmektir. Emsallerine nazaran hayata birçok yönden geride başlayan bizlere pozitif ayrımcılık yapılması makul  temellere dayanmaktadır. Oysa ki Anayasa mahkemesinin vermiş olduğu yukarıdaki karar ile devlet korumasında yetişen kişiler bir kez daha mağdur edilmiştir.

4-Dava yoluyla unvan değiştirip kararı Bölge İdare Mahkemelerinde kesinleşen üyelerimiz yönünden herhangi bir sorunoluşmayacaktır. Lakin ilk derece mahkemesinde veya Bölge İdare Mahkemelerinde davası devam eden üyelerimiz için bu karar olumsuz etki gösterecektir. Üyelerimizin yapılan bu haksızlık karşısında sakin olmalarını rica ediyor, hakkımızı yılmadan sonuna arayacağımızı belirtiyorum.

Hakan ÇELİKSOY
Yurt Sendikaları Konfederasyonu
Genel Başkanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir